xmzg-t.gif (5831 字节)


  丰富多彩的活动-党员大会 

  1983年致公党厦门市工委会为四化服务经验交流会

 

  1985年党员迎春大会表彰先进集体与个人

 

  1986年召开为四化服务经验交流会

 

  1987年党员迎春大会柯雪琦副市长通报市情

 

  1995年党员迎春大会

 

  1989年党员迎春大会

 

  2000年党员迎春大会

 

 
  2003党员迎春大会

 

 

  2004年党员迎春大会表彰先进集体与个人